Home | Wie ben ik? | Wat doe ik? | Waar ben ik? | Contact | Help


Algemene voorwaarden

1) Artikel 1: Toepasselijkheid en Begripsbepaling

a) Op alle offertes en leveringen van, alle opdrachten aan, en alle overeenkomsten met de V.O.F. Geert Ghielen Automatisering hierna aan te duiden met "opdrachtnemer", zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

b) Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

c) De opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

d) Onder "produkt" wordt verstaan:
- de diskette;
- de hierop opgeslagen gegevens;
- de handleiding;
- eventuele andere goederen welke door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, krachtens welke titel dan ook.

e) Indien aan opdrachtgever een nieuw produkt wordt geleverd en deze het oude produkt mag houden, zijn op dit oude produkt zowel als op het nieuwe produkt deze algemene voorwaarden van toepassing.

2) Artikel 2: Aanbieding

Alle aanbiedingen ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgave zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3) Artikel 3: Totstandkoming en Uitvoering

a) Alle opdrachten, ook voor zover zij door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers zijn aangenomen, binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

b) Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Indien zulks in het belang is van opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht gewenst is, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder bericht of nader overleg aan opdrachtgever meer werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren, en/of werkzaamheden aan derden uit te besteden en zulks aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c) Indien na redelijke inspanning zijdens opdrachtnemer blijkt dat de opdracht niet (geheel) uitvoerbaar is, door welke oorzaak dan ook, zal in overleg met opdrachtgever de opdracht zodanig worden gewijzigd dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt, dan wel wordt de opdracht door opdrachtnemer niet verder uitgevoerd. Alsdan heeft opdrachtnemer recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden ongeacht of deze resultaat hebben gehad.

4) Artikel 4: Prijs

a) Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen gelden netto contant en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

b) Indien na het afgeven van een bindende aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere prijsbestanddelen worden ingevoerd, verhoogd, afgeschaft of verlaagd, heeft de opdrachtnemer het recht de prijzen overeenkomstig aan te passen. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding. Indien in afwijking van het bovenstaande is overeengekomen dat opdrachtnemer zijn prijs gedurende een bepaalde periode gestand zal doen, heeft zulks slechts gedurende die periode een opschortende werking ten aanzien van de verrekening van loon en materiaalkostenstijging. Voor verrekening van verhoging van loonkosten en materiaalprijzen nadien blijft als peildatum aangemerkt de datum van opdrachtverlening.

c) Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als gevolg van door opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in programmatuur en/of informatiebestanden e.d. door opdrachtnemer opnieuw werkzaamheden e.d. dienen te worden verricht, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan opdrachtgever doorberekend.

5) Artikel 5: Levering

a) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden.

b) Opdrachtgever dient te zorgen en in te staan voor deugdelijke ontvangst, opslag en bewaring.

6) Artikel 6: Overmacht

a) Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolgen van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft opdrachtnemer het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij opdrachtnemer het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

b) Met overmacht worden gelijk gesteld oorlog, al dan niet is betrokken, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de opdracht verhinderen of belemmeren, werkstaking of uitsluiting, vervoersstagnatie, stagnatie in de aanvoer van materialen bij opdrachtnemer, brand, watersnood, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle overige van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten.

7) Artikel 7: Eigendom, Risico en Gebruik

a) Het produkt en het gebruik hiervan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment van feitelijke levering of, voor zover het produkt door opdrachtgever niet is afgenomen, na het verstrijken van de levertijd. In dit laatste geval kan opdrachtnemer aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor opslag.

b) De eigendom van het geleverde produkt gaat eerst over op opdrachtgever indien alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter zake uitgebrachte facturen zijn voldaan.

c) Opdrachtgever wordt geacht het produkt tot dat moment voor opdrachtnemer te houden of te hebben gehouden en hiervoor alle risico's te dragen. Opdrachtgever zal niet:
a. het geleverde produkt verkopen, verpanden, in zekerheidseigendom overdragen of gedogen dat daarop enig beslag zal worden gelegd;
b. het produkt anders gebruiken dan de normale bedrijfsvoering noodzakelijk maakt; een en ander onder meer als volgens het bepaalde in artikel 7 lid 5;
c. zich voordoen als vertegenwoordiger of agent van opdrachtnemer.

d) Indien opdrachtgever op enige wijze in gebreke is of blijft, is opdrachtnemer gerechtigd alle produkten welke aan opdrachtgever zijn geleverd, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om alle betreffende produkten op kosten van opdrachtgever te doen retourneren. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer of diens aangewezen vertegenwoordiger toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te dezer zake te betreden.

e)
a. De opdrachtgever mag over het produkt slechts beschikken ten behoeve van feitelijk eigen gebruik; Het is hem niet toegestaan het produkt aan anderen ter beschikking te stellen, te tonen of bekend te maken of ten behoeve van andere te gebruiken, tenzij zijn normale bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt.
b. Kopiëren van het produkt, voor welke vorm dan ook, is niet toegestaan, met uitzondering van het maken van één veiligheidskopie welke kopie voor wat betreft de gelding van deze algemene voorwaarden wordt gelijkgesteld met het originele produkt.
c. Opdrachtgever mag het produkt niet wijzigen, aanpassen, vertalen, ontleden, demonstreren of disassembleren of werken maken die op het produkt zijn gebaseerd of hiervan zijn afgeleid, behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

8) Artikel 8: Betaling en Zekerheid

a) Betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening der factuur.

b) Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie, ongeacht reclames of aanspraken van opdrachtgever.

c) De facturering en betaling van opgedragen meerdere produkten en/of meer werken, alsmede van de in artikel 4 bedoelde prijs verhogingen geschiedt zo veel mogelijk overeenkomstig de bepaling van dit artikel.

d) Bij niet-tijdige betaling wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht zonder enige sommatie of ingebrekestelling op vergoeding vanaf de vervaldag van de wettelijke rente.

e) Bij niet of niet-tijdige betaling van enige voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvrage van surséance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, danwel beslagen onder of ten laste van opdrachtgever, wordt elke vordering van opdrachtnemer aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft opdrachtnemer het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

f) Opdrachtnemer heeft bij gerede twijfel aangaande de kredietwaardigheid van de opdrachtgever het recht vóór en gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerdere zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van opdrachtgever tot het stellen van een passende zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

g) Bij niet-tijdige betaling wordt opdrachtgever terzake van in- of buiten rechte gemaakte kosten van invordering 15 % van het te vorderen bedrag bij wijze van vergoeding van inningskosten verschuldigd, onverminderd de meerdere kosten welke voor opdrachtnemer ontstaan als gevolg van rechtelijke procedures en daarbij genoten juridische bijstand; één en ander volgens de daarvoor door rechtelijke instanties aangehouden normen.

h) Indien aan twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk wordt verkocht, is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de goederen.

i) Indien betaling plaatsvindt door middel van waardepapieren, geldt dat de betaling eerst geacht wordt te hebben plaats gevonden indien het te betalen bedrag op opdrachtnemers bankrekening is overgeschreven c.q. contant aan opdrachtnemer is voldaan.

9) Artikel 9: Garantie en Aansprakelijkheid

a) Reclames ter zake van eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit of de aantallen van de geleverde produkten etc. moeten binnen acht dagen na ontvangst van het produkt dan wel -in geval van een niet zichtbaar gebrek- binnen acht dagen na ingebruikname van het produkt schriftelijk bij de opdrachtnemer worden aangemeld.

b) Opdrachtgever verleent geen andere garantie dan de garantie welke wordt gegeven door de eventuele werkelijke vervaardiger of leverancier van het produkt of het betreffende onderdeel hiervan.

c) Opdrachtnemer geeft met name geen garantie ten aanzien van het gebruik of het resultaat van het gebruik van het produkt, voor wat betreft de juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, volledigheid, gangbaarheid, voor enig specifiek doel etc., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke opdracht gever leidt in verband met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van het produkt, indirecte, incidentele, en gevolgschade (waaronder gederfde winst, onderbreking of verlies aan informatie e.d.) hieronder begrepen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

e) In geval opdrachtnemer gegevens of zaken van opdrachtgever onder zich heeft en/of deze door opdrachtnemer zijn bewerkt, berust het risico ter zake van beschadiging of verlies bij de opdrachtgever.

f) In het geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer, is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuur bedrag van de desbetreffende levering of onderdeel daarvan, althans van dat deel dat opdrachtgever daarop heeft betaalt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde produkten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die de schade is geleden.

g) Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, brand en beschadiging van het produkt, zodra en zolang het aan opdrachtgever is geleverd of ter beschikking gesteld.

10) Artikel 10: Ontbinding en Opschorting

a) In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

b) Opdrachtnemer heeft het recht ten alle tijde en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, eenzijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

c) Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting, is opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde of ter beschikking gestelde produkten, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.

d) In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door opdrachtnemer, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding en zal opdrachtgever hem vrijwaren jegens aanspraak van derden.

11) Artikel 11: Intellectuele Eigendom

a) Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, alsmede door hem geleverde en/of ter beschikking gestelde produkten, zijn voor zover mogelijk onderworpen aan zijn intellectuele eigendomsrecht, hetwelk zijn eigendom blijft ook al worden kosten in rekening gebracht of door opdrachtgever voorschotten betaald en ongeacht het aandeel van opdrachtgever in de ontwikkeling van het produkt.

b) Van de produkten als bedoeld in dit artikel wordt door opdrachtnener slechts het niet exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht aan opdrachtgever verleend.

12) Artikel 12: Retentierecht

Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van goederen van opdrachtgever, welke hij onder zich heeft in verband met de uitvoering van enige opdracht, op te schorten totdat al zijn vorderingen op opdrachtgever geheel zijn voldaan. Artikel 7 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

13) Artikel 13: Competentie

Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, leveringen, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de rechter van de arrondissementsrechtbank te Roermond bevoegd. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.